Представяне

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е българско частно училище, с интензивно изучаване на английски език още от ранна детска възраст по британски програми, чрез потапяне на учениците в англоезична среда. В учебния план са предвидени допълнителни часове по английски език, български език и математика.

Програмата на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е амбициозна в своите цели и по-обхватна от препоръчителната по своето съдържание, тъй като трябва да осигури безпроблемен достъп на учениците до елитни европейски и световни университи.


Мисия

Основната цел на нашия образователен модел е да дадем на нашите възпитаници качествено съвременно образование, което да съчетава в себе си високите европейски образователни стандарти с българските държавни образователни изисквания. Стремим се да изграждаме конкурентни личности, които в уютна училищна среда да развият своите компетентности, таланти и да израстнат като активни млади хора.

 

Основни приоритети:

 • Поставя индивидуалността на ученика в центъра на образователно-възпитателния процес;
 • Осигурява необходимото равнище на общообразователна подготовка на учениците, за да бъдат успешни в живота;
 • Предлага много добра езикова и писменна грамотност на родния български език;
 • Гарантира овладяването на английски език не само като средство за общуване, познание, творчество и изява, но и като начин учениците да бъдат конкурентноспособни, както в Европа, така и по света;
 • Развитие на умения за учене и овладяване на знания, индивидуално или групово;
 • Изграждане у учениците на чувство за идентичност и културно самосъзнание;
 • Стимулиране на любознателността чрез задаването на въпроси, развитие на откривателски дух и удовлетвореност от учебния процес;
 • Възпитаване във вяра в собствените сили и възможности;
 • Развитие на умения за работа в екип, въображение и творчество;
 • Формиране на активна позиция и отговорност към себе си и обществото;
 • Възпитание на толерантност към различията в света;
 • Развитие на умения за учене и овладяване на знания, индивидуално или групово, и да прилагат тези знания в широка палитра от области;
 • Формира бъдещи граждани с богата обща култура, които разбират и уважават себе си, като зачитат националните и общочовешки ценности;
 • Развива физическото здраве на децата през целия образователен период чрез организирането на разнообразни спортни занимания.

Езиково обучение

 • Интензивно обучение по английски език от подготвителен клас до VII клас
 • Обучение по втори чужд език от V до VII клас:
  • испански език
  • немски език
  • френски език

 

Записване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2019 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.